LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ GES

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ (ADIMLAR)

1-AŞAMA

Başvuru Yapılması ve Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu Alınması

2-AŞAMA

Proje Onaylanması ve Bağlantı Anlaşması Yapılması

3-AŞAMA

Geçici Kabul ve Sistem Kullanım Anlaşması Yapılması

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES)

Güneş Enerjisi Santrali kurmak isteyen yatırımcının sırasıyla yapması gerekenler;

1- Belirlenen 27 bölge içerisinde 1620kwh/m2 ve üzerinde ışınım değeri olan arazi tespit edilecek; Tespit edilen arazi Orman, Mera ve Tarım alanı olmayacak, Sit alanı, maden Sahası veya yol, boru hattı gibi kamuya ait bir proje alanında olmayacak.( Ek-1 EPDK Kurul kararı)

2- Tespit edilen arazinin GES yatırımı için uygun olduğunda dair, Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığından veya ilgili bakanlıktan izin işlemi yapılacak

3- Devlet arazileri ile uğraşmak istemeyen yatırımcı, madde 1 de belirtilen yerler haricinde arazi satın alacak

4- Arazi temininden sonra, en az altı aylık ölçüm için GÜNEŞ ÇLÇÜM SİSTEMİ kurulacak ve kurulumun fotoğrafları çekilerek, sistemde kullanılan cihazların, belgeleri ile birlikte, MGM ‘ nün Ölçümlere dair tebliğinde belirtilen başvuru dilekçesi doldurularak ve 3.000 TL başvuru bedeli yatırılarak MGK’ne müracaat edilecek (Ek-2 MGM Ölçüm tebliği)

5- En az altı aylık sahada yapılan ölçümler süre sonunda MGM ne onaylatılacak ve kalan süreler için veri satın alınacak

6- EPDK ‘nın GES Lisansları için belirlediği tüm evraklar tamamlanarak 10-14 Haziran 2013 tarihinde EPDK ‘ya GES lisansı için müracaat edilecek.

7- İstenen belgeler ve ölçümleri tam olan müracaatlardan aynı bölge için birden fazla başvuru var ise, Açık eksiltme ihalesi için dosyalar TEİAŞ’a gönderilecek. TEİAŞ en erken 30 gün sonraya yarışma için gün tayin ederek ihale yapacak ve ihale sonunda en fazla eksiltme bedeli veren firma’ ya lisans verilmek üzere doysa tekrar EPDK ya gönderilecek (Ek- Eksiltme Yarışması düzenlemesi)

8- GES lisansı alan firma; Santral projesini hazırlayarak EPDK ya sunacak, projenin onaylanmasından sonra belirlenen santral inşası tamamlanacak. Tamamlanın projenin onayından sonra santral devreye alınacak

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Arazinin durumunun tespit edilmesi (Marjinal, Tarım dışı, İmar Planı İçi/Dışı, OSB sahası içi, tarım arazisi statüsünde olmaması, DSİ sulama alanında olmaması, toplulaştırma

kapsamında olmaması),

 Arazinin toprak türü, eğimi (güney, doğu, batı)

 Arazinin şebeke bağlantısının analizi,

 Tarım İl Müdürlüğünün saha gezisi ve raporunun alınması,

 Çevresel Etki Değerlendirme raporu alınması ve İl Çevre Müdürlüğüne sunularak yazı alınması,

 Çevresel ve iklimsel koşullar uygun olmalı,

 İmar Durumu,

 Arazinin UTM Koordinatlı çapının belirlenmesi ve haritalanması,

 Arazinin satın alınması veya kiralanması,

 Sürecin planlanması.

GES PROJE ONAY İŞLEMLERİ

 Bilindiği üzere; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

kapsamında kurulacak olan üretim tesislerinin projeleri, 16.12.2009 tarih ve 27434 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre ve ETKB’nin

01/06/2012 tarih ve 422 sayılı yazısı ile; 20/04/2012 tarih 448 sayılı Makam Olur’u

doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce incelenerek onaylanmaktaydı.

 Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından

yeniden düzenlenmesi ve 30 Aralık 2014 tarih ve 29221 mükerrer sayılı Resmi Gazetede

yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte söz konusu projeler yeni yönetmelik hükümlerine göre incelenmektedir.

 Ayrıca kurulu gücü 100 kW ve altında olan GES projelerinin onay ve kabul yetkisi

14.01.2015 tarih ve 1154 sayılı Genel Müdürlüğümüz Olur’u ile Bölge Koordinatörlüklerimize verilmiştir. 50 kW ve altı projelerin tipleştirilmesi çalışmaları son aşamasındadır.

 Bugüne kadar çatı ve arazi uygulamalı GES projelerinde statik hesapların ve projelerin

onayları Belediye/İl Özel İdarelerince yapılmakta olup, arazi uygulamalı GES projelerinin

proje onayı 23.07.2014 tarih itibarıyla Genel Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

 Teşekkülümüzce Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

kapsamında kurulacak olan Güneş, Rüzgar, Biyogaz, Kojenerasyon, Trijenerasyon

santrallerinin projeleri incelenerek onaylanmakta ve kabulü yapılmaktadır.

 Proje onay ve kabul Genel Müdürlüğümüze yetkisinin verildiği günlerde GES projelerini

inceleyen Elektrik Mühendisimizin sayısı 3, diğer projeleri inceleyen Elektrik

Mühendisimizin sayısı 2, Makine Mühendisimizin sayısı 1’ken, bugün itibarıyla bu iş için

istihdam edilmek üzere 29 personel bulunmakta olup, GES projelerini 14 Elektrik

Mühendisi ve 3 İnşaat Mühendisi, diğer projeleri ise 4 Elektrik Mühendisi, 4 Makine

Mühendisi ve 3 İnşaat Mühendisi incelemekte olup, söz konusu personelimiz lisanssız

üretim tesislerinin proje incelemesi ve kabulü konusunda eğitimli, kapasiteli, oldukça iyi

yetişmiş ve tecrübe sahibi kişilerden oluşmaktadır. de bu konuda tecrübeli ve dağıtım tesisi

projeleri alanında yetişmiş personel tarafından incelenmektedir.

 Genel Müdürlüğümüze onay için sunulan projeler geliş tarihine göre sıralanmakta ve

personelimize (elektrik mühendisi) yönlendirilmekte olup belgeler, proje paftaları, hesaplar

ve ENH projeleri kontrol edilmektedir. Söz konusu projeler sadece üretim santralleri

olmayıp, bu projeler kapsamında tesis edilecek olan AG/OG bağlantı hatları ENH projeleri

de bu konuda tecrübeli ve dağıtım tesisi projeleri alanında yetişmiş personel tarafından

incelenmektedir.

 Geçici kabul talep dilekçesi,

 Geçici kabule hazır tutanağı (Dağıtım Şirketi tarafından hazırlanan),

 Tesise ait onaylı proje, (Gerekçe raporu, vaziyet planı, varsa ENH profili, varsa trafo yerleşim

planı, tek hat şeması, kısa devre hesabı, topraklama hesabı, v.b.)

 Bağlantı anlaşması,

 Tesis sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme,

 Geçici kabulde bulunacak sorumlu elektrik mühendisine ait yüklenicinin yetkilendirme yazısı veya

yüklenicinin bünyesinde bulunmayan ancak geçici kabulde görevlendirilecek sorumlu elektrik

mühendisine verdiği vekaletname,

 Tesis sahibi kabulde bulunmayacak ise yetkili kıldığı kişiye ait yetki yazısı,

 Keşif cetveli ve bedeli,

 Vergi levhası (yüklenici),

 Yüklenici ve tesis sahibinin iletişim bilgileri (Adres, telefon, faks),

 Tesiste kullanılan malzemelere ait test raporları ve sertifikalar (panel, inverter, röle, jeneratör, trafo,

hücre, köşk vs.) (Elektronik ortamda olabilir-CD),

 Topraklama direnci ölçüm raporu,

 Komisyona katılmak üzere OSB/Dağıtım şirketinden teknik bir personelin isim ve unvanı

 Tesise ait fotoğraflar (Elektronik ortamda olabilir-CD),

 YEGM Teknik Değerlendirme Raporu (RES ve GES için).

Yukarıdaki belge ve bilgilerin tamamlanarak oluşturulan kabul dosyasının Dağıtım Şirketi/ OSB tarafından TEDAŞ Genel Müdürlüğüne elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

TEŞVİK İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamındaki üretim tesisleri için;

5346 sayılı YEK kanunun Madde 6/A 2.fıkrasında belirtildiği üzere herhangi bir süre olmaksızın ne zaman işletmeye

alınmasına bakmaksızın 10 yıl faydalanabileceğini göstermektedir.

Muafiyetli üretim (Ek: 29/12/2010-6094/4 md.)

MADDE 6/A – (2) Bu madde kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel kişiler;

ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini dağıtım sistemine vermeleri halinde, I sayılı Cetveldeki fiyatlardan on yıl

süre ile faydalanabilir. Bu kapsamda dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinin perakende satış lisansını haiz ilgili

dağıtım şirketi tarafından satın alınması zorunludur. İlgili şirketlerin bu madde gereğince satın aldıkları elektrik enerjisi, söz

konusu dağıtım şirketlerce YEK Destekleme Mekanizması kapsamında üretilmiş ve sisteme verilmiş kabul edilir.

2- Lisanslı santraller içinse;

18/11/2013 TARİHLİ VE 2013/5625 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 1/1/2016 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK)

Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için 5346 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan

fiyatlar, on yıl süreyle uygulanır.

(2) 1/1/2016 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli üretim tesislerinde kullanılan

mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya

dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için 5346 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin

işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle aynı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir.

Bakanlar kurulu kararında göre 2020 yılına kadar işletmeye girecek santraller için bu karar geçerlidir.

ARAZİ UYGULAMALI GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALİ VE YARDIMCI TESİSLERİNİN PROJE ONAYI İÇİN SUNULACAK ELEKTRİK KLASÖRLERİNDE OLMASI GEREKENLER ŞUNLARDIR;

a) Belgeler;

1) İlgili dağıtım şirketinden alınan “Bağlantı Görüşü” ve “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” yazıları,

 2) Kar, buz ve rüzgar yükü ile kurulacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait aksamların statik ve dinamik yükleri

etkisindeki mukavemet hesaplarının uygun bulunduğuna dair İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış

uygunluk yazısı,

3) Tesisin inşa edileceği alanın GES kurmaya uygun olduğunu gösteren İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından

onaylanmış uygunluk yazısı,

4) Sistem Temel Bilgi Formu (EK-A)

a) Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı

yüzey, odaklayıcı sistemi, vb.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri

5) Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri (posta adresi, telefon

numarası ve e-posta adresi))

6) İlgili mevzuata uygun olarak diğer gerekli belge(ler).

b) Hesaplar;

1) Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları,

 2) Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar,

 3) Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG (AC) kablo hesapları,

 4) Kısa devre hesapları,

5) Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,

6) İç ihtiyaç transformatör güç hesapları (varsa),

7) Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (varsa),

8) Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (varsa).

 c) Proje Paftaları;

1) Panel, evirici ve pano(lar) yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması),

2) Tek Hat Bağlantı Şeması

a) Modül tip(tipler)i,

b) Toplam modül sayısı,

 c) Dize sayısı,

d) Dize başına modül sayısı. Bu bilgiler tek hat şeması üzerinde veya ayrı bir tablo halinde de verilebilir.

3) Fotovoltaik dizi (string) bilgileri

a) Dizi kablosu özellikleri-boyut ve tip,

b) Dizi aşırı akım koruma cihazı özellikleri (takılmışsa),

4) Dize elektriksel ayrıntılar

a) Dize ana kablo özellikleri – boyut ve tip,

b) Dize bağlantı kutusu yerleri (varsa),

c) DC izolasyon (yalıtım) tipi, yeri ve değeri (akım/gerilim).

5) Topraklama ve aşırı gerilim koruması

a) Bütün topraklama/şaseleme iletkenlerinin ayrıntıları – boyut ve bağlantı noktaları. Dize çerçeve

eşpotansiyel bağlantı kablosu ayrıntıları da verilecektir.

b) Mevcut veya yeni tesis edilmiş yıldırım koruma sistemi (LightningProtectionSystem-LPS) ile bağlantıların

ayrıntıları.

c)Konum, tip ve değerini göstermek üzere, (AC ve DC tarafta) hatlara takılmış herhangi bir ani akım koruma cihazının ayrıntıları.

6) Santral AC Taraf

a) AC izolasyon (yalıtım) konumu, tipi ve değeri,

b) AC aşırı akım koruma cihazı konumu, tipi ve değeri,

c) Kaçak akım cihazı konumu, tipi ve değeri.

7) Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları,

8) YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları (varsa),

9) Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları (varsa),

10) YG hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları (varsa )

11) Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (varsa). d) Mevcut Planlar;

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

500 KWh ALTI BAĞLANTI KURULUMU

500 KWh a kadar kendi ihtiyacınızı karşılamak ve ihtiyaç fazlasını dağıtım şebekesine satmak için yapılması gerekenler;

1- Kendi adınıza ya da şirketiniz adına mevcut bir elektrik aboneliğiniz olacak,daha doğrusu ancak elektrik abonesi kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Elektrik abonesi olmayanlar şebekeye bağlı sistem kuramaz

2- Elektrik abonesi kişiler, ev veya iş yerleri çatısına ya da bahçesine sistem kurabilecekleri gibi, dağıtım şirketinin yetki sınırları içinde kalmak kaydı ev veya iş yerleri dışında başka bir alana (mesela köyündeki bir araziye, çiftliğe)kurabilirler.

3- Güneş Enerjisinden Elektrik üretim tesisi kuracak kişi İlgili dağıtım şirketi il müdürlüğüne Ekte sunulan başvuru formunu doldurarak müracaat edecek Başvuru formu ekinde, Elektrik faturasını , Tesis kuracağı yerin Tapu aslını ya da onaylı suretini ya da onaylı kira kontratını Başvuru bedeli olan 250 TL yi yatırdığına dair belgeyi, Kuracağı tesisin tek hat şemasını sunmak zorundadır.

4- Bütün evrakları tam olan müracaatlar dağıtım şirketince her ayın 20 sinde açıklanır.

5- Müracaatı kabul edilenler Dağıtım şirketi, Müracaatın kabul edildiğine dair bir yazı gönderir.

6- Kendisine yazı gelen kişi, 180 gün içinde üretim tesisi için gerekli tüm prosedür ve işlemleri tamamlayıp projesini dağıtım şirketine onaylatır. .

7- Projenin onayından sonra tesis kurulur ve dağıtım şirketi tarafından test edilip onaylandıktan sonra şebekeye elektrik satışı başlar.

DAĞITIM ŞİRKETLERİNE MÜRACAATTA VERİLECEK EVRAKALAR

1.      Lisansız üretim bağlantı başvuru formu

2.      Tesisin kurulacağı yerin tapu ya da kira kontratı aslı veya noter ya da idare onaylı sureti

3.      Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren  Tek Hat şeması

4.      Kurulum yapılacak yerin elektrik faturası sureti

5.      Başvuru bedelinin ödendiğine dair makbuz

Varsa mevcut tesise ait elektriksel bilgi, belge ve çizimler.